ประวัติผู้จัดทำ / Admin


ชื่อ ครูอธิคม  ศรีใส
ปัจจุบัน ครู ค.ศ.2 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ประวิติการศึกษา
ปริญญาตรี : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2544 - 2547)
ปริญญาโท : สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552-2556)
ประวัติการทำงาน
 - Graphic Design Grand Booking Thailand 2548-2549
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (2549-2550)
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครูพิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ (2550 - 2551)
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา (2551 - 2561)
 - ปฏิบัติการสอน ตำแหน่งครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (2561 - ปัจจุบัน) 
Last modified: Tuesday, 29 January 2019, 03:51 PM