ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : คุณครูอธิคม  ศรีใส
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด : โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 24 October 2022, 10:30AM